Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ระเบียบการสอบความรู้รวบยอด
ประกาศ/กำหนดการสอบฯ
แนวปฏิบัติการสอบฯ
สมัครสอบ | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตารางการสอบวัดความรู้รวบยอด
ประกาศผลสอบ
 
 
 
 

ระเบียบการสอบความรู้รวบยอดแบบบูรณาการ

- ประกาศสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2560

- ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รหัส 56 ชั้นปีที่ 5

- ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับนิสิตรหัสต่ำกว่า 56 (สอบครั้งแรก)

- ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับนิสิตรหัสต่ำกว่า 56 (เคยสอบแล้ว)

ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์