Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  3 รางวัลความประพฤติดี
วันที่ประกาศ: 01 มิถุนายน 2555 | จำนวนผู้อ่าน 2537 คน
เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2555 นิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย นายธนัชชัย หิรัญญะสิริ นายพีรพงษ์ มีสมเพิ่ม และนายอนันต์ชัย ด้วงช้าง เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ องคมนตรีศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียรในพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากทั่วราชอาณาจักร ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้เป็นพุทธศาสนิกชน ให้เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจมุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพุทธสมาคมฯ ได้จัดพิธีนี้ติดต่อมาทุกปี จนปัจจุบันเป็นที่ 51 มีผู้ได้รับรางวัลไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 15,421 คน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลความพฤติดี จำนวน 472 คน 
 
ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์