Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลการเรียนดี ได้เงินรางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตร
วันที่ประกาศ: 20 กันยายน 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1121 คน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลการเรียนที่สอบได้ระดับขั้นดีมาก หรือเกรดเอ ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ได้เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่ผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554

1. นายชวลิต ไฝทอง  รหัสนิสิต 51210149  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

2. นายณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ รหัสนิสิต 51210194 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

3. นางสาวธัญพร คงเนียม รหัสนิสิต 51210279 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

4. นางสาวณัฐชยา อยู่สุข รหัสนิสิต 51210309 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

5. นางสาวมัลลิกา ชำนาญเสือ รหัสนิสิต 51210422 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

6. นางสาวศิวพร นิยมศรี รหัสนิสิต 51210545 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

7. นางสาวสิรีฉัตร ฉัตรแก้ว รหัสนิสิต 51210576 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

8. นายธวัชชัย นาคราชนิยม รหัสนิสิต 51211214 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

9. นางสาวมาลัยพร กันฑา รหัสนิสิต 51211290 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

10. นายสาวจุฬาลักษณ์ โภคารัตน์กุล รหัสนิสิต 52210179 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

11. นางสาวชิษณุชา สิงห์สัน รหัสนิสิต 52210230 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

12. นายณัฎฐพล พุฒทอง รหัสนิสิต 52210315 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

13. นายธงไชย กาญจนสุวรรณ รหัสนิสิต 52210414 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

14. นางสาววรรณิศา นารอด รหัสนิสิต 52210711 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

15. นางสาวสุนันทา แก้วสระแสน รหัสนิสิต 52210896 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

16. นางสาวโสภา อยู่สุภาพ รหัสนิสิต 53210987  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

17. นางสาวอภิรัตน์ เจียมวโรเศรษฐ รหัสนิสิต 53211045  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

18. นางสาวอวิกา ธรรมเอี่ยม รหัสนิสิต 53210665  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

19. นางสาวกันยาวัฒน์ วงศ์พุฒิ รหัสนิสิต 54210832  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

20. นางสาวประกายแก้ว ขวัญกลาง รหัสนิสิต 5211051 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

21. นางสาวปุณฑริกา แก้วเขียว รหัสนิสิต 54211075  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

22. นางสาวอัฐภิญญา จำปาเทศ รหัสนิสิต 54211266  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์