Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ประกาศ: 01 ตุลาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 691 คน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตยอดเยี่ยม และนิสิตเดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีพิธีรับเกียติบัตร ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 (วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร) ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตยอดเยี่ยม และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2555 ดังนี้            

นิสิตยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ  นางสาวสาวิตรี ศรีงาม 

นิสิตยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

-กิจกรรมวิชการและทักษะชีวิต นายภูริต ธนะรังสฤษฎ์  นายณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์ และนายศรัณย์ เพ็ญนภา

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายพงษ์ศิวะ กู่นอก

นิสิตดีเด่น ด้านความประพฤติ    นายบรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข

นิสิตดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

-กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต  นางสาวชนิศา จันสน นางสาวณภกช ไตรชัยศิษฎ์ นายวรุฒ ชีวะโต  นางสาวนาถนิช สอาด และนางสาวสุธีนี สุดฝั่งสาย

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง นายธนัชชัย หิรัญญะสิริ นายพีรพงษ์ มีสมเพิ่ม และนายอนันต์ชัย ด้วงช้าง

-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นายณัฐนันท์ ชิดสูงเนิน นายณัฐาก อุตมหาราช นางสาวณิชญารัชติ์ อินวิเชียร นายควัฏ ชาวปรางค์ นางสาวเมย์ธิรินธร แก้วตุมตา นายกฤษฎฺิ์ วัฒนธรรม และนางสาวณีรชา คมขำ

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวนันทกานต์ หลวงทุมมา และนายปรียวัสส์ พิมพ์นวล

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา นายกิตติโชค ประเสริฐกุล นายจิระชาติ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวิศรุต เม้ามูล และนายสยาม ทองคำ

-กิจกรรมนันทนาการ  นายทรงคุณ ศิลปศาสตร์ และนายธนภูมิ เขียวชอุ่ม

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์