Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ในงาน 'Nu Open House'
วันที่ประกาศ: 24 กรกฏาคม 2556 | จำนวนผู้อ่าน 767 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว และการพบปะเหล่าศิษย์เก่าดีเด่น ในงาน Nu Open House  เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับชาติ พร้อมประกาศสู่ความเป็นสากล”

NU iTWO 2013 : From Innovation to Intermationalization University

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2556  ร่วมแถลงข่าว ในประเด็น "ครีบำรุงผิวและลดริ้วรอย นาโนอิมัลชัน ผสมสารสกัด จากสมอไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์  และประเด็น "ครีมนวลลดเซลลูไลท์ สมุนไพรไทย "ตรีกฏุก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 การพบปะเหล่าศิษย์เก่าดีเด่น “ผลิตผลคนคุณภาพ”
พิธีกร : นายภูริต ธนะรังสฤษฎ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 50 / กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รหัส 56 และนายศรัณย์ เพ็ญนภา นิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 52
ศิษย์เก่ารับเชิญ
ภก.กิติศักดิ์  อ่อนปาน (เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)
- ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 40
- ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 46

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์