Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
วันที่ประกาศ: 07 กรกฏาคม 2557 | จำนวนผู้อ่าน 772 คน

ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ...โรงแรมจัสมินทร์ซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2557

รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ....กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาสำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ...."See, What am I saying!!!" - คู่มือพบแพทย์และเภสัชกร (สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน) ... พัฒนามาจากการเรียนการสอนรายวิชาการสื่อสารเชิงวิชาชีพ ร่วมกับการบริการวิชาการที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน 2557 ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น .... การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องโรคหืดและการใช้ยาสูดพ่นอีโวเฮเลอร์ สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหืด โดย ชิดชนก แก้วเต็ม, นาวินี โพธิ์ชะนิกร, สถิรนันท์ สาระวัน, สุธิวณิก โกวิทพัฒนา (ปี 6 คณะเภสัชศาสตร์ มน.) และ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ (ที่ปรึกษา)


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทงานวิจัยสูงกว่าระดับปริญญาตรี ประชุมวิชาการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 .... ผลการดำเนินงานของความร่วมมือในการส่งเสริมผู้รับบริการจากร้านยาที่มีภาวะเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่บางกอกน้อย โดย ภญ.อิงอร สังวร และ ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ที่ปรึกษา)
 

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์