Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รับสมัครทุนการศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย) ปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ: 14 ธันวาคม 2560 | จำนวนผู้อ่าน 368 คน


รับสมัครทุนการศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย) ปีการศึกษา 2561

-         ทุนค่าครองชีพและค่าธรรมเนียมการศึกษา

คุณสมบัติ

-         ระดับปริญญาโท; วทม. เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

o  จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย > 3.00

-         ระดับปริญญาเอก: ปรด. เภสัชศาสตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)

o  จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย > 3.50(ตรีต่อเอก)

o  จบ/กำลังจะจบ ป.โท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย ป.ตรี > 3.00 /เกรดเฉลี่ย ป.โท > 3.25 (โทต่อเอก)

o  หากคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ อาจได้รับทุน คปก.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ nanteetipl@nu.ac.thหรือ 088-2804301 และ/หรือส่ง transcript และประวัติ (CV) ไปตาม email ข้างต้น


ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์