Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ขอแสดงความความยินดี] นิสิตเภสัชฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแข่งขันซักประวัติฯ
วันที่ประกาศ: 01 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 424 คน
ขอแสดงความยินดี
นิสิตเภสัชฯ คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560” ณ อาคารอาทิตย์ อุทัยรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทางคณะฯ ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ คือ 
การแข่งขันซักประวัติ การเลือกใช้ยา และการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 
(ภาคภาษาไทย)
   ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน        
 1. นางสาวศตพร    พรชัยจันทร์เพ็ญ   
     นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5
 2. นายณัฐนนท์    นิลสวัสดิ์
  นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5
การแข่งขันซักประวัติ การเลือกใช้ยา และการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 
    (ภาคภาษาอังกฤษ)
      ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน        
1.  นางสาวอัญชนา  คุณรัตน์     
     นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5
2.  นายธนะชล    โชคอำนวย
     นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5
   การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน        
  1. นางสาวจิราพร   อนันต์ธนสาร 
    นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4
  2. นายเจษฎาพงศ์   อ้วนพรหมมา
    นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4
  3. นางสาวปุญญิศา วัชระประหาส
    นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวปัญญาพร ปัณนะพงษ์ 
           นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 3และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงศักยภาพ
ในการซักประวัติ การเลือกใช้ยา และการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดย ทีมคณาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิชาการและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ทุ่มเทฝึกซ้อมและสร้างทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิต

ขอบคุณข้อมูลข่าว  งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์