Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23
วันที่ประกาศ: 01 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 151 คน
[ข่าว] ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23          เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สโมสรนิสิตฯ 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์  จัดโครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน 
ครั้งที่ 23 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
          ดร.ภญ.ดารณี  เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ 
กล่าวว่า “ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
คาดหวังแต่นักเรียนมัธยมศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกี่หลักสูตร 
และแท้จริงแล้วเรียนอะไร จบการศึกษามาแล้วประกอบอาชีพอย่างไร กิจกรรมนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าใจศาสตร์ที่แท้จริงของการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งยังเป็นการฝึกฝนทักษะ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ”           สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 104  คน 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสารประโยชน์มากมาย 
เช่น กิจกรรมกว่าจะมาเป็นยา  กิจกรรมแนะนำหลักสูตร ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณภาพถ่ายจากทีม : ชมรมถ่ายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์