Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ: 22 เมษายน 2561 | จำนวนผู้อ่าน 244 คน

[ข่าวเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน     เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชา 199554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1 และ 199555 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 เพื่อชี้แจงคู่มือฝึกปฏิบัติงาน การอบรมด้านวิชาการ และการสอบก่อนการฝึกงาน


      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม ร่วมกับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก (Resident) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน อาทิเช่น การชี้แจงรายละเอียดของคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาล คู่มือการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา การชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมที่นิสิตต้องรับผิดชอบ เกณฑ์การประเมิน การปรับตัวด้านทัศนคติ และพฤติกรรม และนิสิตทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์