Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] พิษณุโลกร่วมวิจัย และพัฒนาฯ ก้าวสู่ Herbal City
วันที่ประกาศ: 03 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 303 คน

พิษณุโลกร่วมวิจัย และพัฒนาฯ ก้าวสู่ Herbal City          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร ( Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

          จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือกให้จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 13 จังหวัดของประเทศ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายส่วยขยายให้มีการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ วางกรอบแนวทางการปฎิบัติงาน และยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเดินไปสู่เมืองสมุนไพร และติดตามผลมาโดยตลอด

          ในวาระนี้ คณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร ( Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกร่วมเสนอแนวทาง เพื่อดำเนินการและขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัดพิษณุโลกให้ครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำต่อไป

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์