Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] บุคลากร สนง.เภสัชฯ มน. ร่วมระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สนง.เลขานุการฯ ปี 2560-2564
วันที่ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 894 คน


[ร่างข่าว] บุคลากร สนง.เภสัชฯ มน. ร่วมระดมความคิด

 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สนง.เลขานุการฯ ปี 2560-2564
           เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2560 – 2564 โดยกิจกรรมนั้นหลากหลายและน่าสนใจ เช่น การประชาคมพิจารณา SWOT Analysis, วิสัยทัศน์, ปณิธาน, เป้าประสงค์,การระดมความคิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (นอกสถานที่) เป็นต้น

          ในการประชาคมพิจารณา SWOT Analysis ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เสนอจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ทำให้ทราบถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน แล้วนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการคณะฯ แล้วจึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์