Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 

          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน รับนิสิตปีละ 40 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (36 หน่วยกิต) โดยมีจัดการเรียนการสอน ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเน้นทักษะการบูรณาการ องค์ความรู้เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (37 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบไปพัฒนาและ แก้ปัญหาด้านเครื่องสำอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งทางด้านการตั้งตำรับการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนา สมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (37 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสุ่ระดับสากล โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา พื้นบ้านไทย ตลอดจนองค์ความรู้ทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์อื่นๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 2 ปี (37 หน่วยกิต) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางชีวโมเลกุล ในระดับสากล เน้นให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายา ำให้การพัฒนายาของประเทศมีเสถียรภาพยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้

 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (มคอ.2)) รับนิสิตปีละ 5 คน ใช้เวลาเรียนตามแผนการเรียนทั้งสิ้น 3-4 ปี เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้ ด้านเภสัชศาสตร์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาด้านยาในระบบ สาธารณสุข ของประเทศไทย ทั้งทางด้านสาขาวิชาเฉพาะสหสาขาวิชา และการพัฒนาสมุนไพร
 
วิธีการสมัครเข้าเรียน / ค่าใช้จ่ายในการเรียน / ทุนการศึกษา / จำนวนนิสิตปริญญาโท(ปกติ)/ปริญญาโท(พิเศษ) / จำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์