Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 
          ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

          ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยมีนโยบายการรับนักเรียนในพื้นที่เขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร้อยละ 70 และร้อยละ 30 สำหรับนักเรียนจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (หรือ admission) นอกจากนี้ ยังมีโครงการรับพิเศษอื่นๆ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ

          1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (สำหรับนิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป)
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

              -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


          ระดับปริญญาโท-เอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยเฉพาะสาขามากขึ้น โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ
          1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
              -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ในที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
              -บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปีการศึกษา 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551

          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
              -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
              -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
              -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (มคอ.2)     


 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์