Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำบบประเมินเพื่อให้นิสิตทั้งระดับปริญญตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้ามาประเมินผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและความพึงพอใจของต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของรายวิชา จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. รายวิชาที่สอนให้คณะอื่น
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science Program in Cosmetic Sciences)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (Master of Science Program in Pharmacology)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์