Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 
         ระดับปริญญาโท
          1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

  ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 2 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 3 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

          2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 2 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 2 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

          4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

  ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 2 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

          ระดับปริญญาเอก
          1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

  ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเรียนที่ 2 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561


 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์