Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 

          ข้อมูลต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษาโดยประมาณสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ในภาคเรียนปกติ (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) โดยคำนวณระยะเวลา 9 เดือน สำหรับปีการศึกษา 2555

          หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่แสดงในตาราง อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และไม่รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม

 
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

รายการ

ชั้นปีที่ 1-6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

          รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 97,500 บาท/ปี
 
ระดับปริญญาตรี - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รายการ

ชั้นปีที่ 1-4

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

44,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

22,500 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

27,000 บาท/ปี

          รวมประมาณค่าใช้จ่าย = 97,500 บาท/ปี
 
ระดับปริญญาโท

รายการ

นิสิตคนไทยปกติ

ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)

96,000 บาท

15,000 บาท/เทอม

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

 
ระดับปริญญาเอก

รายการ

นิสิตคนไทยปกติ

ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
     1. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาตรีเป็นปริญญาเอก
     2. โปรแกรมเรียนจากวุฒิปริญญาโทเป็นปริญญาเอก


150,000 บาท
192,000 บาท


15,000 บาท/เทอม
15,000 บาท/เทอม

ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง

36,000 บาท/ปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท/ปี

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

30,000 บาท/ปี

 
 
 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์