Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 

งานรับเข้าการศึกษา
           - ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
           - คุณสมบัติผู้สมัคร
           - หลักสูตรสาขา/จำนวนรับ
           - กลุ่มโรงเรียน

 

งานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา
           - ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
           - ระเบียบการบัณฑิตศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี
           - แหล่งทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม และกองทุนสวัสดิการต่างๆ สำหรับนิสิต
           - ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของนิสิตที่ขอพิจารณารับจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
         

ระดับปริญญาโท-เอก
           - บัณฑิตวิทยาลัย
                      - ทุนอุดหนุนการวิจัย รับสมัคร มกราคม-กุมภาพันธ์
                                 ปริญญาเอก 60 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                                 ปริญญาโท 60 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                      - ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รับสมัคร เมษายน-พฤษภาคม
                                 ปริญญาเอก 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
                                 ปริญญาโท 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                      - รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รับสมัคร พฤษภาคม-มิถุนายน
                                 จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
           - ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ 20,000 บาท/ภาคเรียน
           - ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากแหล่งอื่นๆ

 
ทุนการศึกษา ระดับ ป โท และ/หรือ ป เอก ปีการศีกษา 2562 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
รับสมัครนิสิตศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา (2 ทุนการศึกษา) - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 373 คน
รับสมัครทุนการศึกษา (ผู้ช่วยวิจัย) ปีการศึกษา 2561 - 14 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 379 คน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หรือ นักวิทยาศาสตร์ - 25 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
รับสมัครนิสิตศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา (2 ทุนการศึกษา) - 25 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 374 คน
ทุนการศึกษา ป. เอก [วทด. เภสัชศาตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)] ปีการศึกษา 2560 - 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 343 คน
ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล] ปีการศึกษา 2560 - 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 352 คน
รับสมัคร ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เครื่องสำอาง] - 10 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1446 คน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หรือ นักวิทยาศาสตร์ - 14 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 384 คน
ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา] - 25 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 853 คน
รับสมัครทุนการศึกษา ป. เอก [วทด. เภสัชศาตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences) - 04 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 606 คน
รับสมัครทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา] - 04 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 622 คน
รับสมัคร ทุน คปก. PhD (Pharmaceutical Sciences) - 24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 745 คน
รับสมัครทุนการศึกษา ป. เอก [วทด. เภสัชศาตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)] - 24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 844 คน
รับสมัคร ทุนการศึกษา ป. โท [วทม. เภสัชวิทยา หรือ วทม. เครื่องสำอาง] - 24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 934 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 18 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์