Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 

งานรับเข้าการศึกษา
           - ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
           - คุณสมบัติผู้สมัคร
           - หลักสูตรสาขา/จำนวนรับ
           - กลุ่มโรงเรียน

 

งานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา
           - ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
           - ระเบียบการบัณฑิตศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี
           - แหล่งทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม และกองทุนสวัสดิการต่างๆ สำหรับนิสิต
           - ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของนิสิตที่ขอพิจารณารับจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
         

ระดับปริญญาโท-เอก
           - บัณฑิตวิทยาลัย
                      - ทุนอุดหนุนการวิจัย รับสมัคร มกราคม-กุมภาพันธ์
                                 ปริญญาเอก 60 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                                 ปริญญาโท 60 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                      - ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ รับสมัคร เมษายน-พฤษภาคม
                                 ปริญญาเอก 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
                                 ปริญญาโท 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
                      - รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รับสมัคร พฤษภาคม-มิถุนายน
                                 จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
           - ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ 20,000 บาท/ภาคเรียน
           - ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากแหล่งอื่นๆ

 
รับสมัคร ทุน คปก. PhD (Pharmaceutical Sciences) ด่วน!!! - 19 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 1175 คน
ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 06 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 568 คน
เอกสารสำหรับนิสิตผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. รายใหม่ - 10 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 729 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 18 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 
จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์