Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะการเปิดหนังสืออ้างอิง ในรายวิชาเภสัชกรรม (จำนวนผู้อ่าน 467 คน)
เทคนิคการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลประกอบปฏิบัติการ... (จำนวนผู้อ่าน 359 คน)
การฝึกทักษะการคำนวณ การเตรียมและการใช้สารละลายเข้มข้น.. (จำนวนผู้อ่าน 419 คน)
นวัตกรรมใบลงชื่อเข้าชั้นเรียนต่อความเป็นระเบียบและ... (จำนวนผู้อ่าน 326 คน)
ผลของรูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการต่อความชำนาญในทักษะ (จำนวนผู้อ่าน 352 คน)
จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด : 5 ผลงาน เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์