Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
[2554] การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางคลินิกของสมุนไพรในบัญชี... (จำนวนผู้อ่าน 328 คน)
[2554] การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่สัมพันธ์กับปัญหาการใช้ยา: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (จำนวนผู้อ่าน 237 คน)
[2554] ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องในเขต ภาคเหนือตอนล่าง (จำนวนผู้อ่าน 224 คน)
[2554] การสำรวจปริมาณการบริโภคไอโอดีนของสตรีมีครรภ์ ในพื้นที่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (จำนวนผู้อ่าน 229 คน)
[2554] การสำรวจแหล่งที่มาของยาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวนผู้อ่าน 218 คน)
[2554] ฤทธิ์ของผลไม้ไทยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนและการละลายของโคเลสเตอรอลในไมเซลล์ (จำนวนผู้อ่าน 228 คน)
[2554] การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการจัดตั้งสถานปฏิบัติการชุมชนในมหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวนผู้อ่าน 210 คน)
[2554] การพัฒนาตำรับยารักษาแผลอักเสบภายในช่องปากจากสมุนไพรดีปลีด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน (จำนวนผู้อ่าน 224 คน)
[2554] การยับยั้งการดูดซึมไขมันของข่าในอาสาสมัครสุขภาพดี (จำนวนผู้อ่าน 211 คน)
[2554] การศึกษาปริมาณและความคงตัวของสารแมงจิเฟอรินในใบกฤษณา (จำนวนผู้อ่าน 272 คน)
[2554] การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโครฟาจของสารสกัดจากพืชในวงศ์... (จำนวนผู้อ่าน 301 คน)
[2554] การตั้งตำรับสารสกัดเมล็ดจันทน์ผารูปแบบเพลเลทชนิดควบคุมการปลดปล่อยสำหรับกำจัดลูกน้ำ (จำนวนผู้อ่าน 222 คน)
[2554] การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (จำนวนผู้อ่าน 237 คน)
[2554] การพัฒนาและการประเมินคุณภาพด้านคุณลักษณะของสื่อของชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับไตเรื้อรังด้วยตนเอง... (จำนวนผู้อ่าน 220 คน)
[2554] การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการนำยาผสมที่มียากลุ่มอนุพันธ์อาร์ติมิซินิน... (จำนวนผู้อ่าน 226 คน)
[2554] การพัฒนายาเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ (จำนวนผู้อ่าน 285 คน)
[2554] การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เรื่อง พืชสมุนไพรใช้ในภาวะความจำเสื่อมและซึมเศร้า (จำนวนผู้อ่าน 254 คน)
[2554] การเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ยาในประเทศไทย (จำนวนผู้อ่าน 206 คน)
[2554] การพัฒนาชุดเครื่องมือให้คำปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล (จำนวนผู้อ่าน 219 คน)
[2554] ผลของเคอร์คูมินและสารอนุพันธ์ต่อหลอดเลือดปอดของหนู (จำนวนผู้อ่าน 237 คน)
[2554] การศึกษาผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดหญ้าปากควายที่ถูกนำพาด้วยไลโปโซม (จำนวนผู้อ่าน 243 คน)
[2554] ประสิทธิภาพของสูตรยาต้านเอชไอวีสำหรับผู้ที่ล้มเหลวจากการรักษาโดยการวิเคราะห์ genotype ของผู้ป่วย... (จำนวนผู้อ่าน 277 คน)
[2554] การพัฒนากรอบแนวทางเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ... (จำนวนผู้อ่าน 208 คน)
[2554] การประเมินความสอดคล้องของขนาดยาที่ระบุกับอุปกรณ์ตวงวัดของยาน้ำสำหรับเด็กในร้านยาคุณภาพ ... (จำนวนผู้อ่าน 252 คน)
[2554] การสำรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรชุมชนผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาตามที่กฎหมายกำหนด... (จำนวนผู้อ่าน 241 คน)
จำนวนปริญญานิพนธ์ทั้งหมด : 179 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์