Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ปริญญานิพนธ์
บริบาลเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
[2554] ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบ (จำนวนผู้อ่าน 448 คน)
[2554] การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าโดยใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน (จำนวนผู้อ่าน 347 คน)
[2554] การประเมินผลของโอลิโก-ซิริซินในตำรับครีมบำรุงเส้นผมเพื่อการฟื้นฟูผมเสีย (จำนวนผู้อ่าน 270 คน)
[2554] การสกัดสารสีจากรังไหมเหลืองและการพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดสีด้วยอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง (จำนวนผู้อ่าน 298 คน)
จำนวนปริญญานิพนธ์ทั้งหมด : 4 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์