Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2554 "จำนวนกรรมการสอบ") - 27 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 260 คน
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร - 25 มีนาคม 2557
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] คู่มือนิสิต - 25 มีนาคม 2557
แนวทางปฏิบัติการสอบของนิสิตในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัรฑิต - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
ประกาศการเปิด- ปิดหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 224 คน
ประกาศแนวปฏิบัติสอบรวบยอด ปรับปรุง พ.ศ. 2551 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
ประกาศระบบกลไกลการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลตามคุณลักษ์บัณฑิต ฉบับสมบูรณ์ - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 164 คน
ประกาศรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มน.จากสภาเภสัชกรรม ปีกศ.2557 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
รับรองรองหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จากสภาเภสัชฯ รวม ปรับปรุง พ.ศ.2542,45,47,51 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จากสภาเภสัชฯ ปรับปรุง พ.ศ.2555 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
ประกาศกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิค เริ่ม ปีกศ.2555 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
ประกาศการโอนย้ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 285 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยตัดคะแนนความประพฤตินิสิต - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
ประกาศระบบและกลไกลQA การเรียนการสอนที่เน็นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะเภสัชฯ ฉบับสมบูรณ์ - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 168 คน
ระเบียบว่าด้วยหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.2547 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
รับรองสถาบัน ปีการศึกษา 2557 - 25 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
แนวปฏิบัติการออกข้อสอบและการควบคุมคุณภาพข้อสอบของคณะเภสัชศาสตร์ - 08 กรกฏาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 223 คน
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ - 08 กรกฏาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 259 คน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะเภสัชศาสตร์ - 08 กรกฏาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 204 คน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ - 08 กรกฏาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 219 คน
จำนวนข่าวประกาศทั้งหมด : 21 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์