Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ขอเชิญร่วมฟัง การนำเสนอผลการวิจัย หรือการพัฒนาทางการศึกษานวัตกรรมทางการศึกษา
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและประสบการณ์ด้านระบบยาโรงพยาบาล 2018 '2018 MKP
  • การประชุมการพัฒนาทักษะความเป็นครูด้วยความเข้าใจ เรื่อง 'การสื่สารสานสัมพันธ์'
  • การประชุมวิชาการ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมฯ'
  • การประชุมวิชาการ รักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา ครั้งที่ 4/2561
  • อบรม บทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
[ประกาศ] รายชื่อผุู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 มิถุนายน 2561
ผุู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
[ข่าว] บุคลากร สนง.เภสัชฯ มน. ร่วมระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สนง.เลขานุการฯ ปี 2560-2564
20 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 208 คน
เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2560 – 2564 ...
[ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. ดูงานบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด และ บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด
18 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 419 คน
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 และ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์...
[ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. นำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา จากประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทชั้นนำของประเทศ 14 แห่ง
16 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 209 คน
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 4 นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 33 โครงการ ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
รายการแก้ไขจำนวนรับเข้าบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
รายการแก้ไขจำนวนรับเข้าบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560...
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561
23 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
ประชุมคระกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องไชยานุภาพ 6
ประชุมคณกรรมการประจำคณะฯ
ห้องไชยานุภาพ 6
การประชุมวิชาการ รักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา ครั้งที่ 4/2561
ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์