Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและประสบการณ์ด้านระบบยาโรงพยาบาล 2018 '2018 MKP
  • การประชุมการพัฒนาทักษะความเป็นครูด้วยความเข้าใจ เรื่อง 'การสื่สารสานสัมพันธ์'
  • การประชุมวิชาการ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมฯ'
  • ขอแสดงความยินดี อาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลฯ
  • การประชุมวิชาการ รักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา ครั้งที่ 4/2561
รายการแก้ไขจำนวนรับเข้าบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
รายการแก้ไขจำนวนรับเข้าบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560...
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561
23 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 320 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561...
ย้อนกลับ อ่านข่าวทั้งหมด
ระบบการดำเนินงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์    
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง    
คณะเภสัชศาสตร์    
มหาวิทยาลัยนเรศวร    
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์    
การรับเข้าและทุนการศึกษา    
ปฏิทินการศึกษา    
ปฏิทินการดำเนินงานบริการการศึกษา    
บัณฑิตศึกษา    
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฎิบัติงาน    
ห้องอ่านหนังสือคณะเภสัชศาสตร์    
การเรียนการสอน    
ตารางการเรียนการสอน เทอม 1/2560, เทอม 2/2560    
ตารางเรียนแยกตามชั้นปี    
การสอบ    
การสอบกลางภาค เทอม 1/2560 , เทอม 2/2560    
การสอบปลายภาค เทอม 1/2560, เทอม 2/2560    
ตารางสอนสำหรับบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2560    
การสอบรวบยอดแบบบูรณาการ    
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม    
ตารางการใช้ห้องคณะเภสัชศาสตร์    
     
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์