Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ขอแสดงความยินดี
  • ขอแสดงความยินดี
  • การนำเสนอโครงงานวิจัย
  • cosnat
  • ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
  • การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  • Rx19 Keep fighting! Come on, you can do it!
ประกาศตารางสอบปลายภาค เทอม 1 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศตารางสอบปลายภาค เทอม 1 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับประญาตรี ปีการศึกษา 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
05 กรกฏาคม 2560
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...
ย้อนกลับ อ่านข่าวทั้งหมด
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์    
การรับเข้าและทุนการศึกษา    
ปฏิทินการศึกษา    
ปฏิทินการดำเนินงานบริการการศึกษา    
บัณฑิตศึกษา    
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฎิบัติงาน    
ห้องอ่านหนังสือคณะเภสัชศาสตร์    
การเรียนการสอน    
ตารางการเรียนการสอน เทอม 1/2560, เทอม 2/2560    
ตารางเรียนแยกตามชั้นปี    
การสอบ    
การสอบกลางภาค เทอม 1/2560 , เทอม 2/2560    
การสอบปลายภาค เทอม 1/2560, เทอม 2/2560    
การสอบรวบยอดแบบบูรณาการ    
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม    
ตารางการใช้ห้องคณะเภสัชศาสตร์    
ระบบการดำเนินงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์    
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง    
ระดับปริญญาตรี / คณะเภสัชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย    
ระดับบัณฑิตศึกษา / คณะเภสัชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย    
     
     
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์