Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • cosnat
  • ขอเรียนเชิญเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
  • ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
  • Seminar NATURAL PRODUCTS
  • การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  • Rx19 Keep fighting! Come on, you can do it!
  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอบกลางภาคเทอม 1 ปีการศึกษา 2560
19 กันยายน 2560
ประกาศตารางสอบกลาง คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
05 กรกฏาคม 2560
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
02 มิถุนายน 2560
ย้อนกลับ อ่านข่าวทั้งหมด
งานบริการการศึกษา    
การสอบรวบยอดแบบบูรณาการ    
การสอบใบประกอบวิชาชีพ    
งานรับเข้าและทุนการศึกษา    
ปฏิทินการศึกษา    
ปฏิทินการดำเนิงานบริการการศึกษา    
ตารางเรียนการเรียนการสอน    
ตารางเรียนนิสิตแยกตามชั้นปี    
ตารางการใช้ห้อง    
     
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์