Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561 - 23 พฤษภาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 11 คน
กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561จำนวนผู้อ่าน 197 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 - 28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง - 02 มิถุนายน 2560
แผ่นพับงานบริการวิชาการสถานวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - 19 เมษายน 2560จำนวนผู้อ่าน 211 คน
แผ่นประชาสัมพันธ์สถานวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - 19 เมษายน 2560จำนวนผู้อ่าน 238 คน
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 15 มีนาคม 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน) ได้ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา)...
ประกาศ ระเบียบการใช้เครื่อง HPLC - 02 กุมภาพันธ์ 2560จำนวนผู้อ่าน 161 คน
แบบฟอร์ม และ อัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ - 02 กุมภาพันธ์ 2560จำนวนผู้อ่าน 259 คน
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 19 ตุลาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 720 คน
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 69 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์