Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 352 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 315 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ภญ.ชื่นจิตร กองแก้ว - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 417 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ภญ.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 248 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 285 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์, รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช, รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ - 06 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 306 คน
นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 6 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์