Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว... - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 441 คน
...
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 429 คน
...
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้วและดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 744 คน
...
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 337 คน
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 442 คน
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์และคณะ - 30 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 347 คน
...
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น - 02 ธันวาคม 2557จำนวนผู้อ่าน 704 คน
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น - 02 ธันวาคม 2557จำนวนผู้อ่าน 620 คน
...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดี่เด่น - 02 ธันวาคม 2557จำนวนผู้อ่าน 644 คน
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ ที่ได้รับรางวัล DMSc Award - 02 ธันวาคม 2557จำนวนผู้อ่าน 728 คน
...
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 52 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์