Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
1 เม.ย. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
(ภาคภาษาไทย)
นายธนะชล โชคอำนวย
นางสาวอัญชนา คุณรัตน์
รางวัลชมเชย สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
1 เม.ย. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
(ภาคภาษาไทย)
นางสาวศตพร พรชัยจันทร์เพ็ญ
นายณัฐนนท์ นิลสวัสดิ์
รางวัลชมเชย สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
           
           
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
25 มี.ค. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
นายธนะชล โชคอำนวย
นายณัฐนนท์ นิลสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
25 มี.ค. โปสเตอร์นวัตกรรม
ทางเภสัชกรรม
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมจิต รางวัลชนะเลิศ สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
14 มิ.ย. รางวัลความประพฤติดีแก่
"นักเรียน นิสิต นักศึกษา"
ผู้นับถือศาสนาพุทธ
นสภ. จุฑาวรรณ รุ่งป่าสัก รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
22 ก.ย. รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 นสภ. จุฑาวรรณ รุ่งป่าสัก เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก สาขาศีลธรรม จริยธรรม จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลาง จังหวัด จังหวัด
 
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
9 ม.ค. เด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำปี 2559
นสภ.ชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์ เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2559 สำนักนายกรัฐมนตรี อุดมศึกษา
12 มี.ค. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
นายธนภูมิ เขียวชอุ่ม
นส.บุษกร มโนทรัพย์ศักดิ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
9 มิ.ย. รางวัลความประพฤติดีแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ
น.ส.บุรัสกร ทองปั้น
น.ส.ขวัญธิวา อินทร์บุญิ์
รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
25 ก.ย. รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
นางสาวบุรัสกร ทองปั้น เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก
สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก
ระดับจังหวัด
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
16 พ.ค. โครงการกระทิงแดงยูโปรเจค
ปี 2
นสภ.สาวิตรี ศรีงาม

รางวัลยอดเยี่ยม สาขาการแพทย์และ

สาธารณสุข

บริษัท เครื่องดื่ม
กระทิงแดง จำกัด
และบริษัทในเครือ
อุดมศึกษา
18 มิ.ย. รางวัลความประพฤติดีแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ผู้นับถือศาสนาพุทธ
นายปภาวิชญ์ วัฒนไพรสานท์
รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
23 ก.ย. รางวัลเยาวชนผู้ทำคุณ
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในโอกาสวันเยาวชน
แห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปี 2558
นายปภาวิชญ์ วัฒนไพรสานท์
รางวัลเยาวชนผู้ทำ
คุณประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
พิษณุโลก
ศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก
อุดมศึกษา
 
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
9 ก.พ. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
นสภ.ศรัณย์ เพ็ญนภา
นสภ.กฤติยา คาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน

ระดับประเทศ
นสภ.ณิชญารัชติ์ อินวิเชียร
นสภ.กุลวรางค์ กรณ์แก้ว
อันดับที่ 6 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
21 มี.ค. การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นสภ.ณิชญารัชติ์ อินวิเชียร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
4 เม.ย. การประกวดนิทรรศการและ
โครงงานนิสิต ประจำปี 2557
นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
นางสาวจิราภรณ์ ใจสบาย
นางสาวนันทกานต์ หลวงทุมมา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
29 เม.ย. ประชุมวิชาการประกวด
งานวิจัยและนวัตกรรม
เภสัชกรรมชุมชนดีเด่น 2557 ประเภทนวัตกรรม เภสัชกรรมชุมชน
จากผลงานการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเรื่องโรคหืดและ
การใช้ยาสูดพ่นอีโวเฮเลอร์
สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหืด
นสภ.ชิดชนก แก้วเต็ม
นสภ.นาวินี โพธิ์ชะนิกร
นสภ.สถิรนันท์ สาระวัน
นสภ.สุธิวณิก โกวิทพัฒนา
ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
20 ก.ค. ประกวดสร้างสรรค์คลิปีดีโอ
สิทธิของคนไทยในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคเอดส์ ในแนวคิด เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้
ตรวจเพื่อก้าวต่อ
นายนราช ประถมรัตน์
นายชาตินัย ไชยชมพู
นางสาวณัฎกานต์ อินถา
นางสาวสิตานันท์ นุชโพธิ์
นางสาวภรณ์ทิพย์ เงินทอง
รางวัลชมเชย

สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพ แห่งชาติเขต 2
พิษณุโลก

ระดับอุดมศึกษา
5 ต.ค. การประกวดรางวัลนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(พ.ศ.2557) ผลงานลิปกลอสจาก
สารสกัดใบส้มซ่า
นางสาวจีรกิจ เกิดศิริ
นางสาวบุณฑริกา อยู่ดี
นางสาวนพรัตน์ เศรษฐ์ธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู
ปถัมภ์กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และสำนักงานกองทุนสนับ
สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับประเทศ
 
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล
จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน
9 ม.ค. เด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำปี 2556
นสภ.สาวิตรี ศรีงาม เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2556 สำนักนายกรัฐมนตรี อุดมศึกษา
20 ม.ค. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
นสภ.ทิพารัตน์ ประสาทสิทธิ์ อันดับที่ 4 รางวัลชมเชย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ระดับประเทศ
    นสภ.ณัฐพงศ์ ทิตวงศ์ " " "
20 ม.ค. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน
นสภ.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ อันดับที่ 6 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ระดับประเทศ
    นสภ.ศรัณย์ เพ็ญนภา " " "
28 พ.ค. รางวัลความประพฤติดีแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้นับถือศาสนาพุทธ
นสภ.ภควัฏ ชาวปรางค์ รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
17-มิ.ย. โครงการส่งเสริมนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรม
นสภ.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล นักศึกษาผู้มีจริยธรรม สภาเภสัชกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ระดับประเทศ
13-14 ก.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการแกน
นำนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
นสภ.ธนภูมิ เขียวชะอุ่ม
นสภ.นราช ประถมรัตน์
ชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอ
ผลงาน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เครือข่ายวิชาชีพ
เภสัชกรรม
เพื่อควบคุมยาสูบ
ระดับประเทศ
29 มิ.ย.

การประกวดภาพถ่ายใน
หัวข้อ "สีสันชีวิต สดใส"

นสภ.นราช ประถมรัตน์ รางวัล Popular Vote วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร ร่วมกับTesco Lotus Extra
สาขาท่าทอง พิษณุโลก
คณะ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. การแข่งขัน Click2win
Campus League
นางสาวปวิชยา สีมาวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ตลาดTFEX The campus
champion
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อุดมศึกษา
15 ก.ย. รางวัลเยาวชนผู้ทำคุณ
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในโอกาสวันเยาวชน
แห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปี 2556
นายณัฐากร อุตมหาราช รางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์
์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
พิษณุโลก

ศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก

อุดมศึกษา
3 พ.ย.

โครงการประกวดความคิด
สร้างสรรค์์เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นิสิต มหาวิทยา ลัยนเรศวร
NU i2PContest 2013

นางสาวชิตาภรณ์ ปิงยศ
นางสาวจริยา จริยา
.
นายจักรินทร์ ศรีวิไล
นางสาวคณิตตา คำลอย
นางสาวสุดารัตน์ วิไลรัตน์
นางสาวเสมอใจ กลั่นกล้า

รางวัลชนะเลิศ

.
รางวัลชมเชย

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
เหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ
 
 
 
ผลงานนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่

ชื่องาน/กิจกรรม/
โครงการ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ/ชื่อโครงการ/
ชื่อรางวัล

จัดโดย ระดับ
การแข่งขัน

11 ม.ค.

เด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำปี 2555
นสภ.นราช ประถมรัตน์ เด็กและเยาวชนดีเด่น
ประจำปี2555
สำนักนายกรัฐมนตรี อุดมศึกษา
19 ก.พ. การแข่งขันสุดยอด
เภสัชกรรมชุมชน

นสภ.สุฑามาศ ตานะเศรษฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
    นสภ.ณัฐพงศ์ ทิตวงศ์ " " "
    นสภ.ศศิมาภรณ์ แหยงกระโทก " " "
    นสภ.ทิพารัตน์ ประสาทสิทธิ์ " " "
19 ก.พ. การแข่งขันประกวดงานวิจัย เภสัชกรรมชุมชน นสภ.สิริวรรณ อินคำปา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากผลงาน วิจัยเรื่องการพัฒนา
และประเมินคุณภาพด้าน
คุณลักษณะของสื่อการเรียนรู้ ชุดการเรียนรูู้้เกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรังด้วยตนเอง
สำหรับประชาชนทั่วไป
สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน
ระดับประเทศ
    นสภ.วรางคณา ข่ายทอง " " "
    นสภ.โสภิดา ใจเย็น " " "
    นสภ.โสรัตยา ศรีเดช " " "
2 มี.ค. นิทรรศการโครงการนิสิต
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555
นสภ.สิริวรรณ อินคำปา รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนา และประเมิน
คุณภาพด้านคุณลักษณะ
ของสื่อการเรียนรู้ชุดการ เกี่ยวกับโรคไตเรื้องรัง
ด้วยตนเองสำหรับ
ประชาชนทั่วไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับประเทศ
    นสภ.วรางคณา ข่ายทอง " " "
    นสภ.โสภิดา ใจเย็น " " "
    นสภ.โสรัตยา ศรีเดช " " "
29 พ.ค. รางวัลความประพฤติดีแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือศาสนาพุทธ
นสภ.พีรพงษ์ มีสมเพิ่ม รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุดมศึกษา
    นสภ.อนันต์ชัย ด้วงช้าง " " "
    นสภ.ธนัชชัย หิรัญญะสิริ " " "
14-15 พ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนำนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์
นสภ.กิตติโชค ประเสริฐกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การนำเสนอผลงาน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
เครือข่ายวิชาชีพ
เภสัชกรรม
เพื่อควบคุมยาสูบ
ระดับประเทศ
    นสภ.จิรชาติ ฉัตรชัยกุลศิริ " " "
27 พ.ย. การประกวดผลงาน
โครงการจิตสำนึก
รักเมืองไทย
นสภ.พงษ์ศิวะ กู่นอก รางวัลชมเชย จากภาพถ่าย
จิตอาสา พลังขับเคลื่อนสังคม
กระทรวงกลาโหม ระดับประเทศ
 
 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์