Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Researchers
by expertise
by research units
by departments
Research Publications
Research Presentations
Research Projects
Research Funding Sources
Research Units
Intellectual Properties
Lab Safety
Self Learning Online
Chemicals Information
Instrument Information
Information Support
Division of Research Administration - NU
NU Research Rules
KM Research WebBlog
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

แหล่งทุนวิจัย

ผู้วิจัยหลัก/หัวหน้าโครงการ

1

การสร้าง cell-based model สำหรับ NFAT nuclear-cytoplasm translocation เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิตุ้มกัน

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

2

การศึกษาฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดของสารสกัดขิง พริกไทย และดีปลี

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ดร.ขวัญชัย รัตนมณี

3

การพัฒนาตำรับยาไอทราโคนาโซลไลปิดนาโนพาร์ติเคิลสำหรับการให้ยาโดยวิธีรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

อ.อรรัตน์ โลหิตนาวี

4

สถานการณ์การใช้ยาในห้องปฐมพยาบาลของสถานศึกษา ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

รศ.ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์

5

การทดสอบความคงตัวของสารสกัดใบปอสาและผลต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์

6

คุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณที่ถูกนำพาด้วยไลโปโซมชนิดประจุบวกของสารสกัดสมุนไพรต้านมะเร็ง

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

7

การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณในวัดกรณีศีกษาจังหวัดพิษณุโลก

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

8

การควบคุมเบาหวานและโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

9

ความชุก ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาด้วย digoxin

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว

10

การใช้ยาตามภาระโรคโดยกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิก

80,000

กองทุนวิจัย ม.นเรศวร

อ.นิลวรรณ อยู่ภักดี

11

พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

12

ความสัมพันธ์ระหว่าง tissue necrosis factor-alpha gene-238G/A , hemochromatosis gene-HFE 187C/G และ antiretroviral-induced lipoatrophy ในผู้ป่วยเอดส์ขชาวไทย

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

13

การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน

210,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 (ทุนทั้งหมด 300,000 บาท)

รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน (70%)

14

กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

15

ผลของเรซินและไดเมทธิลซัลฟอคไซค์ต่อการผลิตวานิลลิน โดยการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของจุลินทรีย์

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา

16

การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากใบยอที่เตรียมโดยเทคนิคที่แตกต่างกัน ต่อการหลั่งไซโตไคน์

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา

17

ผลของสารสกัดหญ้าดอกข้าวที่มีต่อปริมาณของ dopamine receptors และ NMDA receptors ในสมองของหนูขาวเล็ก

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง

18

การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน

265,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย

19

การพัฒนาเครือข่ายงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยว

270,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ดร.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์

20

การพัฒนาต้นแบบผิวหนังหมูเพื่อใช้ศึกษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ผศ.ดร.ณัถวุฒิ  แซ่ลิ้ม

21

การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า

300,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์

22

การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู

752,400

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

23

การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย

1,200,000

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์

24

การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ

500,000

 

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์

25

โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย เรื่องการพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในอนุภาคนาโน

9,445,528.08

 

รศ.ดร.เนติ วระนุช

26

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบกฤษณาเพื่อผู้สูงอายุ

1,135,000

 

รศ.ดร.เนติ วระนุช

 

virtual model
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์