Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[ATH-02] Computer Service Request Form - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
[CosNat-01] Requesting use of lab facilities and equipments - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
[PCH-04] HPLC Request Form - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
[PCH-03] Requesting use of lab facilities and equipments - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [งค-34] แบบฟร์อมสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 21 สิงหาคม 2561
[อท-19] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ - 10 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 - 07 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
แนวปฏิบัติทางด้านการเงินการคลัง - 07 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 265 คน
[งค-31] ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - 17 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 274 คน
[งค-18] ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบฯ ข้อ 21 - 04 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
[ธร-21] แบบขอยกเลิกวันลา - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
[อท-17] ใบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรผ่านเข้า-ออกลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์ - 19 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 373 คน
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [บศ-19] แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ กรณี ผู้ยืมทราบรายชื่อหนังสือ (ออนไลน์) - 02 กรกฏาคม 2558
[งค-17] ใบคืนเงิน - 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 352 คน
[งค-16] สัญญาค้ำประกัน - 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
[งค-15] ขออนุมัติเดินทางไปราชการ - 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 475 คน
[งค-14] ใบมอบฉันทะ - 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
[งค-13] ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร - 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 461 คน
[ธร-20] แบบขอใช้บริการผลิตเอกสาร - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 321 คน
[ธร-19] แบบฟอร์มการส่งแฟกซ์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 325 คน
[ธร-18] แบบฟอร์มการส่งแฟกซ์ต่างประเทศ (ผ่านมหาวิทยาลัย) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 311 คน
[ธร-17] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์คณะฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 322 คน
[ธร-16] แบบฟอร์มรายงานการสอนงานที่หน้างาน (on-the-job-training) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 490 คน
[ธร-15] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาประวัติ (ก.ม.1) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 312 คน
[ธร-14] แบบฟอร์มการขอที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 321 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์