Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[ง.การเงินฯ] ขออนุมัติปฏิบัติ/ เบิก ค่าล่วงเวลา (ตัวอย่าง) - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 677 คน
[ง.การเงินฯ] ใบเบิกค่าล่วงเวลา - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 306 คน
[ง.การเงินฯ] ใบลงเวลา - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 365 คน
[ง.การเงินฯ] ใบรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (print แผ่นเดียว หน้า-หลัง) - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 795 คน
[ง.บุคคล] ก.พ.อ.๐๓ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
[ง.บุคคล] กต.4 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 164 คน
[ง.บุคคล] กต.3 ขอประเมินผลการสอนและ (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 153 คน
[ง.บุคคล] กต.2 ขอประเมินผลการสอนและ(เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน) เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
[ง.บุคคล] กต.1 ขอความอนุเคราะห์บันทึกวีดีทัศน์การเรียนการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
[ง.บุคคล] รายงานการเดินทาง - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 529 คน
[ง.บุคคล] แบบคำรองขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 269 คน
[ง.บุคคล] ออกหนังสือรับรอง - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
[ง.บุคคล] แบบขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 279 คน
[ง.บุคคล] แบบคำรองขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ - 16 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์