Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[ธร-13] แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 266 คน
[ธร-12] แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 266 คน
[ธร-11] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 234 คน
[ธร-10] แบบฟอร์มสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหมายของผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
[ธร-09] แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 390 คน
[ธร-08] แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 233 คน
[ธร-07] แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 243 คน
[ธร-06] แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
[ธร-05] แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 237 คน
[ธร-04] แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
[ธร-03] แบบฟอร์มขออนุญาตออกมหาวิทยาลัย - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 170 คน
[ธร-02] แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
[ธร-01] แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
[ปจ-12] การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
[ปจ-11] ขอรับรางวัล RPA - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[ปจ-10] ขอลาไปราชการเพื่อเขียนผลงาน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[ปจ-09] ขอรางวัล Proposal - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
[ปจ-08] รายงานค่าใช้จ่ายสารเคมีและเครื่องแก้ว - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [ปจ-07] ชำระค่าเสียหายกรณีอุปกรณ์เครื่องแก้วหรือวัสดุวิทยาศาสตร์ชำรุดเสียหาย - 27 มีนาคม 2558
[ปจ-06] ตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [ปจ-05] ขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ - 27 มีนาคม 2558
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [ปจ-04] ขอใช้ HPLC - 27 มีนาคม 2558
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [ปจ-03] ขออนุเคราะห์ใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และขอใช้ห้องปฏิบัติการ - 27 มีนาคม 2558
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] [ปจ-02] ใบเบิกสารเคมี - 27 มีนาคม 2558
[ปจ-01] ใบเบิกเครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์