Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[งค-12] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
[งค-11] แบบฟอร์มการเบิกเงินนอกระบบ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
[งค-10] บัญชีลงนามการปฏิบัติราชการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[งค-09] ใบสำคัญรับเงิน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 164 คน
[งค-08] ใบยืมเงิน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[งค-07] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
[งค-06] แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
[งค-05] ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
[งค-04] ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
[งค-03] ขออนุมัติสั่งซ่อมครุภัณฑ์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
[งค-02] ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
[งค-01] ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างวัสดุ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 282 คน
[กน-17] แบบฟอร์มบันทึกประวัตินิสิตฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[กน-16] แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเรียกพลฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[กน-15] แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[กน-14] แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
[กน-13] แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา ของคณะฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[กน-12] แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
[กน-11] แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กรอ.) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
[กน-10] แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
[กน-09] แบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน (กยศ.เกินหลักสูตร) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[กน-08] แบบฟอร์มแสคงความประสงค์มอบทุนฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[กน-07] แบบฟอร์มคำร้องเรียน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[กน-06] แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
[กน-05] แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์