Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[กน-04] แบบฟอร์มคำร้องขอลาเรียน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
[กน-03] แบบฟอร์มไม่เข้่าร่วมกิจกรรม - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[กน-02] แบบฟอร์มจิตอาสา (ทุนได้เปล่า) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[กน-01] แบบฟอร์มจิตอาสา (กยศ.-กรอ.) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[อท-16] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ แบบใหม่ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[อท-15] แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
[อท-14] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
[อท-13] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
[อท-12] แบบฟอร์มขออนุมัติถือครองกุญแจ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
[อท-11] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง(สำหรับบุคลากร) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
[อท-10] แบบฟอร์มใช้รถตู้คณะเภสัชศาสตร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
[อท-09] แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม/ตรวจสภาพสื่อโสตทัศนูปกรณ์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
[อท-08] แบบฟอร์มยืมวัสดุ,ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
[อท-07] แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[อท-06] แบบขอใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษา - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[อท-05] ขอแจ้งเหตุขัดข้อง/ปัญหาการให้-รับบริการ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
[อท-04] ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุง - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[อท-03] แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะฯ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
[อท-02] แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[อท-01] แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
[บศ-18] แบบคำร้องสำหรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[บศ-17] แบบบันทึกคุณภาพข้อสอบ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[บศ-16] แบบฟอร์มส่งข้อสอบเก่าเข้าคลังข้อสอบคณะเภสัชศาสตร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[บศ-15] ขอความอนุเคราะห์ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
[บศ-14] แบบบันทึกการออกจากห้องสอบของนิสิตในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์