Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้อง
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ตารางเรียนนิสิตตามชั้นปี
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
Knowledge Management
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[บศ-04] ขอจัดการเรียนการสอนและการสอบนอกตารางปกติ (มคอ.3) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[บศ-03] บันทึกข้อความทั่วไปสำหรับนิสิต - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[บศ-02] ขออนุญาตลากิจ - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 92 คน
[บศ-01] ขออนุญาตลาป่วย - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[ง.วิชาการ] แบบยื่นความประสงค์ขอลงรายวิชาสำหรับนิสิตตกแผนการเรียน - 13 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 112 คน
[ง.วิชาการ] แบบฟอร์มเปลี่ยนเปลงกรรมการคุมสอบ ปรับปรุง ปี57 เปลี่ยน 3 ครั้ง - 13 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
[ง.วิชาการ] แบบผังแนวทางปฏิบัติการสอบของนิสิต ปรับปรุง ปี57 - 13 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 115 คน
[บุคคล] แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ สำหรับชาวต่างประเทศ - 09 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 145 คน
[ง.พัสดุ] ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ - 20 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง - 10 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 669 คน
[ง.พัสดุ] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุสำหรับโครงงานวิจัยปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา - 13 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
[ง.ประสานงานวิจัย] ขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิจัย - 23 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
[ง.การเงินฯ] แบบเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 234 คน
[ง.อาคารฯ] แบบฟอร์มขอบัตรรถ - 05 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 325 คน
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย - 29 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 626 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 486 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมศัลยศาสตร์ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 699 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 532 คน
[นิสิต] คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 624 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 484 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด (ยาที่มีพิษต่อเซลล์) - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 452 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาวารฟาริน - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 505 คน
[นิสิต] การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 442 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมกุมารเวชศาสตร์ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 457 คน
[นิสิต] การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโภชน์ศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 424 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 230 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์