Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้อง
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ตารางเรียนนิสิตตามชั้นปี
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
Knowledge Management
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 410 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 435 คน
[นิสิต] การปฏิบัติงานเตรียมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 433 คน
[นิสิต] แบบติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 630 คน
[นิสิต] การติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2016 คน
[นิสิต] ตารางนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 522 คน
[นิสิต] แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 423 คน
[นิสิต] กำหนดการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 412 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากขยะที่ปนเปื้อนสารเคมี - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 235 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากOrganic Waste ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์หรือมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 215 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากToxic Waste สารพิษหรือสารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 214 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นเครื่องแก้วหรือขวดสารเคมี - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่มีจุลินทรีย์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังสี - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 155 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ระเบิดได้ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่มีสารทำให้ภาพคงตัว - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารไวไฟ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 190 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นน้ำมัน - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 163 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 230 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์