Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 161 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์/อนินทีย์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 161 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์/อนินทรีย์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นเกลือ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นเบส - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นกรด - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียEtBr - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] การแยกประเภทของเสียอันตราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] การจัดแยกของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว18ประเภท/ของเสียพิเศษ4ประเภท/ของแข็ง5ประเภท - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] คู่มือการจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1812 คน
[ง.อาคาร] แบบฟอร์มขอความอนุคราะห์ใช้ห้อง (สำหรับนิสิต) - 23 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 214 คน
[ง.บุคคล] เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1184 คน
[ง.บุคคล] ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาแฟ้มประวัติ(ก.ม.๑) - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
[ง.บุคคล] แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 234 คน
[นิสิต] ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
[นิสิต] คำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 350 คน
[นิสิต] ใบลาระหว่างฝึกงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 471 คน
[นิสิต] รูปแบบเอกสารการนำเสนอ รายงาน และ CD การฝึกปฏิบัติงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1704 คน
[นิสิต] สวัสดิการคุ้มครองนิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 664 คน
[ง.พัสดุ] ขออนุญาตินำครุภัณฑ์ออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจเช็ค/ดำเนินการซ่อม - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 297 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง HPLC - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 232 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์