Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่มีสารทำให้ภาพคงตัว - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารไวไฟ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 188 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นน้ำมัน - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 174 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 166 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นสารปรอทอินทรีย์/อนินทีย์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 697 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์/อนินทรีย์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 170 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นเกลือ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นเบส - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 188 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียที่เป็นกรด - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 176 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] ฉลากของเสียEtBr - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 182 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] การแยกประเภทของเสียอันตราย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 206 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] การจัดแยกของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว18ประเภท/ของเสียพิเศษ4ประเภท/ของแข็ง5ประเภท - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 288 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] คู่มือการจัดแยกประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ - 16 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1825 คน
[ง.อาคาร] แบบฟอร์มขอความอนุคราะห์ใช้ห้อง (สำหรับนิสิต) - 23 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 227 คน
[ง.บุคคล] เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1219 คน
[ง.บุคคล] ขอความอนุเคราะห์ขอสำเนาแฟ้มประวัติ(ก.ม.๑) - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 237 คน
[ง.บุคคล] แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 15 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์