Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้อง
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ตารางเรียนนิสิตตามชั้นปี
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
Knowledge Management
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 338 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 318 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติการฯ (วิชาชีพเภสัชกรรม) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 289 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์ฯ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 248 คน
[นิสิต] แบบใบลา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 578 คน
[นิสิต] แบบคำร้องทั่วไป - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 387 คน
[นิสิต] แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 291 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุ เพื่อใช้สำหรับโครงงานวิจัยฯ (senior project) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 347 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุ เพื่อใช้สำหรับโครงงานวิจัยฯ (cosmetic) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 3179 คน
[นิสิต]ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับบัณฑิตศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 255 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุสำหรับบัณฑิตศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 482 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุลากรช่วยปฏิบัติงาน - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 513 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 556 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือ เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลฯ (IS) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 336 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือฯ (IS) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 321 คน
[นิสิต] แบบขอเชิญกรรมการสอบจากภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือฯ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 461 คน
[นิสิต] แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ป.เอก - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 445 คน
[นิสิต] แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ป.โท - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 472 คน
[นิสิต] แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 474 คน
[นิสิต] คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 304 คน
[นิสิต] คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 410 คน
[นิสิต] การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 267 คน
[นิสิต] แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 214 คน
[นิสิต] แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 298 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 232 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์