Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[นิสิต] ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 577 คน
[นิสิต] คำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 373 คน
[นิสิต] ใบลาระหว่างฝึกงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 512 คน
[นิสิต] รูปแบบเอกสารการนำเสนอ รายงาน และ CD การฝึกปฏิบัติงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 1728 คน
[นิสิต] สวัสดิการคุ้มครองนิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติงาน - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 683 คน
[ง.พัสดุ] ขออนุญาตินำครุภัณฑ์ออกจากมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจเช็ค/ดำเนินการซ่อม - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 354 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง HPLC - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมกุญแจ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 344 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติการฯ (วิชาชีพเภสัชกรรม) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 309 คน
[นิสิต] แบบกรอกข้อมูลนิสิตสำหรับออกฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์ฯ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 268 คน
[นิสิต] แบบใบลา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 628 คน
[นิสิต] แบบคำร้องทั่วไป - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 422 คน
[นิสิต] แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 313 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุ เพื่อใช้สำหรับโครงงานวิจัยฯ (senior project) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุ เพื่อใช้สำหรับโครงงานวิจัยฯ (cosmetic) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 3210 คน
[นิสิต]ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับบัณฑิตศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
[นิสิต] ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างวัสดุสำหรับบัณฑิตศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 502 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บุลากรช่วยปฏิบัติงาน - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 601 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือ เพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลฯ (IS) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือฯ (IS) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 337 คน
[นิสิต] แบบขอเชิญกรรมการสอบจากภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 280 คน
[นิสิต] แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือฯ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 475 คน
[นิสิต] แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ป.เอก - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 461 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์