Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[นิสิต] แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ป.โท - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 489 คน
[นิสิต] แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 493 คน
[นิสิต] คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 320 คน
[นิสิต] คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 426 คน
[นิสิต] การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 288 คน
[นิสิต] แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 228 คน
[นิสิต] แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 312 คน
[นิสิต] ใบมอบฉันทะ (NU24) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
[นิสิต] คำร้องขอใบรับรอง (NU21) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 268 คน
[นิสิต] คำร้องขอลาออกจากการศึกษา (NU19) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 229 คน
[นิสิต] คำร้องทั่วไป (NU18) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 276 คน
[นิสิต] คำร้องขอลาพักการศึกษา (NU17) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 253 คน
[นิสิต] ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ (NU16) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
[นิสิต] คำร้องขอใบ Transcript (NU15) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
[นิสิต] คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (NU14) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 250 คน
[นิสิต] คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (NU13) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 242 คน
[นิสิต] คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด (NU9) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 228 คน
[นิสิต] คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (NU8) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 251 คน
[นิสิต] คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (NU7) - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
[ง.วิจัย] แบบฟอร์มขอยืมกุญแจตู้แช่แข็งลบ 80 องศาเซลเซียส - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
[ง.วิจัย] แผนที่คณะเภสัชศาสตร์ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 264 คน
[ง.วิจัย] แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองฯ - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 276 คน
[ง.วิจัย] แบบฟอร์มการขอตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] แบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 282 คน
[ง.ห้องปฏิบัติการ] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - 19 กันยายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 239 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์