ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
ระบบรายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ
ระบบฐานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบจองหอพักออนไลน์
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบเลือกตั้งผู้นำนิสิตแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลอาเชียน
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
   
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหาร
ระบบบริหารแผนงานโครงการ
ระบบครุภัณฑ์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรายงานข้อมูล นิสิต หลักสูตร บุคลากร และการเงิน (กพร.)
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
ระบบบัญชี 3 มิติ
ระบบการเงินรับ
   
 
ระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่า
   
กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่เป้าหมายและแผนดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในช่วงปีพ.ศ. 2555-2557
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ระบบจองห้องประชุม

dev@nu.ac.th