Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
[นิสิต] แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง - 10 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 826 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 555 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมศัลยศาสตร์ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 764 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 602 คน
[นิสิต] คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 790 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 555 คน
[นิสิต] ปฏิบัติการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด (ยาที่มีพิษต่อเซลล์) - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 523 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาวารฟาริน - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 568 คน
[นิสิต] การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 513 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมกุมารเวชศาสตร์ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 564 คน
[นิสิต] การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโภชน์ศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 495 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 486 คน
[นิสิต] ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 926 คน
[นิสิต] การปฏิบัติงานเตรียมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 514 คน
[นิสิต] แบบติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 711 คน
[นิสิต] การติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2112 คน
[นิสิต] ตารางนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 602 คน
[นิสิต] แบบประเมินอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 505 คน
[นิสิต] กำหนดการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 - 02 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 495 คน
[นิสิต] ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร - 03 พฤศจิกายน 2554 จำนวนผู้อ่าน 588 คน
  เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์