Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
e-Portfolio สายวิชาการ
e-Portfolio สายสนับสนุน
e-Document
ระบบฐานข้อมูลนิสิต
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรและการลา
ค้นหาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบบฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตามและประเมินโครงการ
ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม
ตารางการใช้รถตู้
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบช่วยติดตามงาน
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามหน่วยงาน)
คำสั่งกรรมการต่างๆ
คู่มือ/กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
สารสนเทศสำหรับนิสิต
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิต
e-Registrar
e-Learning [บทเรียนออนไลน์]
สหกิจศึกษา
Clerkships
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
ตรวจสอบไปรษณีย์ลงรับ
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนิสิต
สารสนเทศสำหรับนิสิตเก่า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการข้อมูล
DIS-บริการตอบปัญหาเรื่องยา
การซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
กระดานสนทนา
บุคลากรภายในคณะเภสัชฯ
หลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
บัณฑิตศึกษา
นิสิต ศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
คู่มือระบบจัดการการใช้รถตู้โดยสาร-คณะเภสัชศาสตร์-มหาวิทยาลัยนเรศวร - 25 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
คู่มือการใช้เครื่องมัลติมีเดีย - 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
คู่มือการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในการประชุมวิชาการ - 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 131 คน
คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 14 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 14 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 192 คน
คู่มือดำเนินงาน งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 - 14 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 134 คน
คู่มือดำเนินงาน งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ปีงบประมาณ 2559 - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 114 คน
คู่มือการใช้งานเครื่องฉายภาพวัตถุ 3มิติ - 09 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 204 คน
คู่มือการใช้งาน PEN MOUSE TABLET - 01 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท - 19 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 200 คน
ขั้นตอนการจ้างผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ - 28 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
คู่มือจรรยบรรณบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 03 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 458 คน
เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 - 02 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 298 คน
คู่มือฉบับกระเป๋าการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 08 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 250 คน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พศ. 2555 - 04 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 269 คน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
กฎ ก.พ.อ.ฉบับที่ ๑ (๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 299 คน
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.๒๕๔๙ - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 307 คน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 250 คน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 250 คน
จำนวนเนื้อหาทั้งหมด : 53 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์