Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ - 30 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 245 คน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank : STDB) คือ เว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และข้อมูลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือ ฐานข้อมูลของ“มหาวิทยาลัยนเรศวร”

และเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้มีอันดับที่สูงขึ้นได้ เว็บไซต์ www.stdb.most.go.th จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะ โดยภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและให้ภาคเอกชนมาร่วมใช้งานได้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.stdb.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ STDB (คลิก http://www.stdb.most.go.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ พรแก้ว เบอร์โทร 055-968728

ผู้ประกาศข่าว : akachaik
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์